RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (i/lub dzieci) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (i/lub dzieci) jest Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości z siedzibą przy ul. Siennej 72, 00-833 Warszawa
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (i/lub dzieci), a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: inzpiro@inzpiro.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji
  • na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają w przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe (i/lub dzieci) będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (i/lub dzieci) przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (w przypadku gdy te dane są nieprawidłowe lub niekompletne)
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane i przetwarzane
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowy odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (z obowiązującym prawem).
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer Pani/Pana danych osobowych (i/lub dziecka) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny (i konieczny do realizacji usługi przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną).
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.